VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese https://www.powem.cz/.
Provozovatelem online obchodu umístěného na internetové adrese https://www.powem.cz/ je Filip Pacina, IČO: 71588795, se sídlem Lesnická 1154/6, Praha 5 15000, Česká republika, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313544 (dále jen „prodávající“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.powem.cz/ (dále jen „webová stránka prodávajícího“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání (dále jen „podnikatel“), popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující vyjadřuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“).

1.6. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že: (i) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, (ii) veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, (iii) zaplacením ceny zboží nebo služeb neobchází ani neporušuje práva třetích osob a (iv) je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy zveřejní na své webové stránce.

2. NABÍDKA ZBOŽÍ
2.1. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Nabídka zboží prodávajícího, včetně ceny, je uvedena na webové stránce prodávajícího.

2.2. Prodávající může informace o aktuální nabídce zaslat zákazníkům i prostředky komunikace na dálku. Nabídky uvedené v propagačních materiálech mají časově omezenou platnost.

2.3. Prodávající má právo kdykoliv změnit nabídku nebo cenu zboží. Nabídka zboží je platná pouze do vyčerpání zásob.

2.4. V případě akční nabídky má prodávající právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden kupující zakoupit. O takovém omezení prodávající kupujícího informuje v rámci akční nabídky.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webová stránka prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při doručování zboží mimo území České republiky se náklady spojené s balením a dodáním zboží liší.

3.4. Objednávky lze činit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce prodávajícího.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránky prodávajícího),

b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (tj. i obchodní podmínky).

3.11. V případě, že kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od kupní smlouvy, je povinen objednané zboží odebrat.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupní cena je uvedena v korunách českých v popisu zboží v nabídce prodávajícího a kupující s ní projeví souhlas učiněním objednávky. Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto.

4.2. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě údajů uvedených v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);

b. bezhotovostně platební kartou online;

c. hotově při převzetí zboží.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto položky jsou vždy uvedeny při realizaci nákupu v nákupním košíku před odesláním objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby formou převodu na účet prodávajícího je kupní cena splatná do dvou (2) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě platby formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu předmětné platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (ustanovení čl. 4.8. obchodních podmínek) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.10. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vydá kupujícímu bez zbytečného odkladu potom, co byla cena zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů, daňový doklad, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající zároveň s daňovým dokladem doručí kupujícímu účtenku vystavenou v souladu se zákonem o evidenci tržeb.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Kupující může zvolit způsob dodání zboží dle aktuální nabídky prodávajícího a to formou:

a. dodáním objednaného prostřednictvím České pošty, a to v rámci České republiky na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží.

5.2. Objednané zboží bude kupujícímu odesláno zpravidla ve lhůtě uvedené na webové stránce prodávajícího. O tom, že je zboží připraveno k odeslání, informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Odevzdáním zboží dopravci přechází nebezpeční škody na věci na daného dopravce, který je rovněž kupujícímu odpovědný za veškeré škody na zboží způsobené během dopravy. Kupující je povinen zásilku důkladně zkontrolovat při převzetí a případné poškození balíku či zboží způsobené dopravou reklamovat u dopravce ihned, případně dle reklamačních podmínek příslušného dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6. Z jakéhokoliv důvodu opožděné dodání včas odeslané zásilky neopravňuje kupujícího k odmítnutí jejího převzetí, ani k požadování náhrady škody či slevy za nedodržení dodací lhůty.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
6.1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy nejpozději poslední den příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na elektronickou adresu prodávajícího hello@powem.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující vrátí dodané zboží zpět prodávajícímu odesláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách či na webové stránce prodávajícího, a to v originálním obalu, se všemi přiloženými doklady a s originálním účtem, pokud je má k dispozici. Kupující si uschová doklad o odeslání zásilky. Náklady na odeslání hradí kupující. Zboží nelze prodávajícímu vrátit zasláním na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato a vrací se zpět. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to platbou formou bezhotovostního převodu na účet vedený v České republice určený kupujícím ve formuláři pro odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od smlouvy, musí mu prodávající vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné). Prodávající však nemusí kupujícímu vracet jím zaplacené náklady na dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu ve výši, která převyšuje prodávajícím nejlevnější nabízený způsob dodání.

6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to platbou formou bezhotovostního převodu na účet vedený v České republice určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání kupujícímu. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedené v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebené, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické adresy hello@powem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. WEBOVÉ STRÁNKY PRODÁVAJÍCÍHO
9.1. Kupující bere na vědomí, že obsah tvořící webovou stránku prodávajícího (včetně fotografií, textů včetně obchodních podmínek, obrázků, log, programového vybavení a dalšího) jsou chráněny autorským právem nebo právy dalších osob. Kupující není oprávněn měnit obsah, ani jej kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je pak zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webových stránkách prodávajícího.

9.2. Názvy a označení výrobků, zboží a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek prodávajícího nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání webových stránek prodávajícího nesmí kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

9.4. Pokud se při užívání webových stránek prodávajícího dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit jeho přístup na webové stránky prodávajícího, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

9.5. Prodávající neruší za nepřetržité fungování webových stránek a neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku nepředvídaného výpadku funkčnosti webových stránek. Prodávající bude vždy kupující informovat o plánovém výpadku webových stránek s dostatečným předstihem.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů obsahuje dokument Informace o zpracování osobních údajů, dostupný zde.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, viz článek 11 obchodních podmínek.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Výjimku představuje článek 6.3. těchto obchodních podmínek.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu či elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Vzájemné smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí výhradně českým právním řádem a podléhají jurisdikci českých soudů. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky obchodních podmínek se nebudou vztahovat na smlouvy již uzavřené.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lesnická 1154/6, Praha 5 15000, Česká republika, adresa elektronické pošty hello@powem.cz, telefon + 420 776 122 232.

V Praze dne 6. srpna 2019